skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems

Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Molina, José P ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in Neuroinformatics, 2018, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1662-5196 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043 ; PMCID: 6049338 ; PMID: 30042671

Toàn văn sẵn có

2
Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems

Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Molina, José P. ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in Neuroinformatics, 7/10/2018, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1662-5196 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems

Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Molina, José P ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in neuroinformatics, 2018, Vol.12, pp.43 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1662-5196 ; PMID: 30042671 Version:1 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems.(Report)(Brief article)

Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual ; Lopez - Jaquero, Victor ; Montero, Francisco ; Molina, Jose P. ; Romero - Ayuso, Dulce

Frontiers in Neuroinformatics, July 10, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1662-5196 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems.(Report)(Brief article)

Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual ; Lopez-Jaquero, Victor ; Montero, Francisco ; Molina, Jose P. ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in Neuroinformatics, July 10, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1662-5196 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems

Elena Navarro ; Pascual González ; Víctor López-Jaquero ; Francisco Montero ; José P. Molina ; Dulce Romero-Ayuso

Frontiers in Neuroinformatics, 01 July 2018, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1662-5196 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...