skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Stability field and thermal equation of state of ε-iron determined by synchrotron X-ray diffraction in a multianvil apparatus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability field and thermal equation of state of ε-iron determined by synchrotron X-ray diffraction in a multianvil apparatus

Uchida, Takeyuki ; Wang, Yanbin ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 10/10/2001, Vol.106(B10), pp.21799-21810 [Tạp chí có phản biện]

American Geophysical Union (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2001JB000258

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability field and thermal equation of state of ε‐iron determined by synchrotron X‐ray diffraction in a multianvil apparatus

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 10 October 2001, Vol.106(B10), pp.21799-21810 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2001JB000258

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...