skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection.(Research Article)

Curtis, Kelly A. ; Ambrose, Krystin M. ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele

PLoS ONE, Sept 18, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection

Curtis, Kelly A ; Ambrose, Krystin M ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele; Ho, Wenzhe (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107153 ; PMCID: 4169399 ; PMID: 25232736

Toàn văn sẵn có

3
Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection

Curtis, Kelly A. ; Ambrose, Krystin M. ; Kennedy, M. Susan ; Owen, S. Michele; Ho, Wenzhe

PLoS ONE, 9/18/2014, Vol.9(9), p.e107153 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0107153

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of dried blood spots with a multiplex assay for measuring recent HIV-1 infection

Curtis, Kelly A ; Ambrose, Krystin M ; Kennedy, M Susan ; Owen, S Michele

PloS one, 2014, Vol.9(9), pp.e107153 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25232736 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107153

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Dried Blood Spots with a Multiplex Assay for Measuring Recent HIV-1 Infection

Curtis, Kelly ; Ambrose, Krystin ; Kennedy, M ; Owen, S

PLoS One, Sep 2014, Vol.9(9), p.e107153 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107153

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of dried blood spots with a multiplex assay for measuring recent HIV-1 infection

Kelly A Curtis ; Krystin M Ambrose ; M Susan Kennedy ; S Michele Owen

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(9), p.e107153 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107153

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...