skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in the Expression and Distribution of Flotillin-2 in Chick, Mice and Human Muscle Cells

Possidonio, Ana Claudia Batista ; Pontes Soares, Carolina ; Morueco Portilho, Débora ; Midlej, Victor ; Benchimol, Marlene ; Butler-Browne, Gillian ; Costa, Manoel Luis ; Mermelstein, Claudia

PLoS ONE, 08 August 2014, Vol.9(8), p.e103990 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0103990

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in the Expression and Distribution of Flotillin-2 in Chick, Mice and Human Muscle Cells

Possidonio, Ana Claudia Batista ; Soares, Carolina Pontes ; Portilho, Débora Morueco ; Midlej, Victor ; Benchimol, Marlene ; Butler-Browne, Gillian ; Costa, Manoel Luis ; Mermelstein, Claudia; Mouly, Vincent (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0103990 ; PMCID: 4126691 ; PMID: 25105415

Toàn văn sẵn có

3
Differences in the Expression and Distribution of Flotillin-2 in Chick, Mice and Human Muscle Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in the Expression and Distribution of Flotillin-2 in Chick, Mice and Human Muscle Cells

Possidonio, Ana Claudia Batista ; Soares, Carolina Pontes ; Portilho, Débora Morueco ; Midlej, Victor ; Benchimol, Marlene ; Butler-Browne, Gillian ; Costa, Manoel Luis ; Mermelstein, Claudia; Mouly, Vincent

PLoS ONE, 8/8/2014, Vol.9(8), p.e103990 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0103990

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in the Expression and Distribution of Flotillin-2 in Chick, Mice and Human Muscle Cells

Portilho, Débora ; Midlej, Victor ; Benchimol, Marlene ; Butler-Browne, Gillian ; Costa, Manoel ; Mermelstein, Claudia

PLoS One, Aug 2014, Vol.9(8), p.e103990 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0103990

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in the expression and distribution of flotillin-2 in chick, mice and human muscle cells

Possidonio, Ana Claudia Batista ; Soares, Carolina Pontes ; Portilho, Débora Morueco ; Midlej, Victor ; Benchimol, Marlene ; Butler-Browne, Gillian ; Costa, Manoel Luis ; Mermelstein, Claudia

PloS one, 2014, Vol.9(8), pp.e103990 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25105415 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0103990

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in the expression and distribution of flotillin-2 in chick, mice and human muscle cells

Ana Claudia Batista Possidonio ; Carolina Pontes Soares ; Débora Morueco Portilho ; Victor Midlej ; Marlene Benchimol ; Gillian Butler-Browne ; Manoel Luis Costa ; Claudia Mermelstein

PLoS ONE, Vol.9(8), p.e103990 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0103990

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...