skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of the Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) for use in different conditions and different healthcare pathways

Hill, J ; Kang, S ; Benedetto, E ; Myers, H ; Blackburn, S ; Smith, S ; Dunn, Km ; Hay, E ; Rees, J ; Beard, D ; Glyn - Jones, S ; Barker, K ; Churchman, D ; Ellis, B ; Fitzpatrick, R ; Price, A

Value in Health, 30 November 2016 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 1098-3015 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012331

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and initial cohort validation of the Arthritis Research UK Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) for use across musculoskeletal care pathways

Hill, Jc ; Kang, S ; Benedetto, E ; Myers, H ; Blackburn, S ; Smith, S ; Dunn, Km ; Hay, E ; Rees, J ; Beard, D ; Glyn - Jones, S ; Barker, K ; Ellis, B ; Fitzpatrick, R ; Price, A

BMJ Open, 01 August 2016 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 2044-6055 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012331

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and initial cohort validation of the Arthritis Research UK Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) for use across musculoskeletal care pathways

Hill, Jonathan C ; Kang, Sujin ; Benedetto, Elena ; Myers, Helen ; Blackburn, Steven ; Smith, Stephanie ; Dunn, Kate M ; Hay, Elaine ; Rees, Jonathan ; Beard, David ; Glyn-Jones, Sion ; Barker, Karen ; Ellis, Benjamin ; Fitzpatrick, Ray ; Price, Andrew

BMJ Open, 5 August 2016, Vol.6(8) [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012331 ; PMID: 27496243

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and initial cohort validation of the Arthritis Research UK Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) for use across musculoskeletal care pathways

Hill, Jonathan C ; Kang, Sujin ; Benedetto, Elena ; Myers, Helen ; Blackburn, Steven ; Smith, Stephanie ; Dunn, Kate M ; Hay, Elaine ; Rees, Jonathan ; Beard, David ; Glyn-Jones, Sion ; Barker, Karen ; Ellis, Benjamin ; Fitzpatrick, Ray ; Price, Andrew

BMJ Open, 2016, Vol.6(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012331 ; PMCID: 4985936 ; PMID: 27496243

Toàn văn sẵn có

5
Development and initial cohort validation of the Arthritis Research UK Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) for use across musculoskeletal care pathways
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and initial cohort validation of the Arthritis Research UK Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) for use across musculoskeletal care pathways

Hill, Jonathan C ; Kang, Sujin ; Benedetto, Elena ; Myers, Helen ; Blackburn, Steven ; Smith, Stephanie ; Dunn, Kate M ; Hay, Elaine ; Rees, Jonathan ; Beard, David ; Glyn-Jones, Sion ; Barker, Karen ; Ellis, Benjamin ; Fitzpatrick, Ray ; Price, Andrew

BMJ Open, 08/2016, Vol.6(8), p.e012331 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012331

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and initial cohort validation of the Arthritis Research UK Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) for use across musculoskeletal care pathways

Hill, Jonathan C ; Kang, Sujin ; Benedetto, Elena ; Myers, Helen ; Blackburn, Steven ; Smith, Stephanie ; Dunn, Kate M ; Hay, Elaine ; Rees, Jonathan ; Beard, David ; Glyn-Jones, Sion ; Barker, Karen ; Ellis, Benjamin ; Fitzpatrick, Ray ; Price, Andrew

BMJ open, 05 August 2016, Vol.6(8), pp.e012331 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2044-6055 ; PMID: 27496243 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012331

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and initial cohort validation of the Arthritis Research UK Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) for use across musculoskeletal care pathways

Hill, Jonathan C ; Kang, Sujin ; Benedetto, Elena ; Myers, Helen ; Blackburn, Steven ; Smith, Stephanie ; Dunn, Kate M ; Hay, Elaine ; Rees, Jonathan ; Beard, David ; Glyn-Jones, Sion ; Barker, Karen ; Ellis, Benjamin ; Fitzpatrick, Ray ; Price, Andrew

BMJ Open, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20446055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012331

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...