skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China

Zhang, Honggang ; Cui, Baoshan ; Zhang, Kejiang

Journal of environmental sciences (China), 2011, Vol.23(12), pp.1937-46 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 22432322 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China

Zhang, Honggang ; Cui, Baoshan ; Zhang, Kejiang

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.1937-1946 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60644-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China

Zhang , Honggang ; Cui , Baoshan ; Zhang , Kejiang

Journal of environmental sciences, 2011, Vol.23(12), pp.1937-1946 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

4
Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China - Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China - Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China

Honggang ; Zhang ; Baoshan ; Cui ; Kejiang ; Zhang

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.1937-1946 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

5
Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China

Zhang, Honggang ; Cui, Baoshan ; Zhang, Kejiang

Journal of Environmental Sciences, 12/2011, Vol.23(12), pp.1937-1946 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60644-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...