skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameter optimization based on capacitive deionization for highly efficient desalination of domestic wastewater biotreated effluent and the fouled electrode regeneration.(Report)

Wang, Changming ; Song, Haiou ; Zhang, Quanxing ; Wang, Baijun ; Li, Aimin

Desalination, June 1, 2015, Vol.365, p.407 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2015.03.025

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameter optimization based on capacitive deionization for highly efficient desalination of domestic wastewater biotreated effluent and the fouled electrode regeneration

Wang, Changming ; Song, Haiou ; Zhang, Quanxing ; Wang, Baijun ; Li, Aimin

Desalination, June 1, 2015, Vol.365, p.407(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2015.03.025

Toàn văn sẵn có

3
Parameter optimization based on capacitive deionization for highly efficient desalination of domestic wastewater biotreated effluent and the fouled electrode regeneration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameter optimization based on capacitive deionization for highly efficient desalination of domestic wastewater biotreated effluent and the fouled electrode regeneration

Wang, Changming ; Song, Haiou ; Zhang, Quanxing ; Wang, Baijun ; Li, Aimin

Desalination, 06/2015, Vol.365, C, pp.407-415 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2015.03.025

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameter optimization based on capacitive deionization for highly efficient desalination of domestic wastewater biotreated effluent and the fouled electrode regeneration

Wang, Changming ; Song, Haiou ; Zhang, Quanxing ; Wang, Baijun ; Li, Aimin

Desalination, 01 June 2015, Vol.365, pp.407-415 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2015.03.025

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...