skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life seems different with you around: Differential shifts in cognitive appraisal in the mere presence of others for neuroticism and impression management

Uziel, Liad

Personality and Individual Differences, January 2015, Vol.73, pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2014.09.023

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life seems different with you around: Differential shifts in cognitive appraisal in the mere presence of others for neuroticism and impression management

Uziel, Liad

Personality and Individual Differences, 2015, Vol.73, p.39(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0191-8869 ; DOI: 10.1016/j.paid.2014.09.023

Toàn văn sẵn có

3
Life seems different with you around: Differential shifts in cognitive appraisal in the mere presence of others for neuroticism and impression management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life seems different with you around: Differential shifts in cognitive appraisal in the mere presence of others for neuroticism and impression management

Uziel, Liad

Personality and Individual Differences, 01/2015, Vol.73, C, pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01918869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.09.023

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...