skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts about medical writing. XXV. Carolus Rolandus fuit hic

Roland, C G

Anesthesia and analgesia, 1974, Vol.53(5), pp.786-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 4472402 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts About Medical Writing: XXV. Carolus Rolandus Fuit Hic

Roland, G., Charles

Anesthesia & Analgesia, 1974, Vol.53(5), pp.786-787 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0003-2999

Toàn văn sẵn có

3
Thoughts About Medical Writing: XXV. Carolus Rolandus Fuit Hic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts About Medical Writing: XXV. Carolus Rolandus Fuit Hic

Roland, Charles G.

Anesthesia & Analgesia, 1974, Vol.53(5), p.786-787 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-197409000-00039

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...