skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabres - Diaz, F. ; Giunio Bruto Cherubini

Journal of Small Animal Practice, Sept, 2012, Vol.53(9), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-4510

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabres - Diaz, F. ; Giunio Bruto Cherubini

Journal of Small Animal Practice, Sept, 2012, Vol.53(9), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-4510

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabrés‐Diaz, F. ; Cherubini, Giunio Bruto

Journal of Small Animal Practice, September 2012, Vol.53(9), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-4510 ; E-ISSN: 1748-5827 ; DOI: 10.1111/j.1748-5827.2012.01252.x

Toàn văn không sẵn có

4
Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P. ; Behr, S. ; Barone, G. ; Llabrés-Diaz, F. ; Cherubini, Giunio Bruto

Journal of Small Animal Practice, 09/2012, Vol.53(9), pp.543-548 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-5827.2012.01252.x

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis in six dogs: MRI, CSF and histological findings, treatment and outcome

Roynard, P ; Behr, S ; Barone, G ; Llabrés-Diaz, F ; Cherubini, Giunio Bruto

The Journal of small animal practice, September 2012, Vol.53(9), pp.543-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1748-5827 ; PMID: 22943215 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1748-5827.2012.01252.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...