skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship education research: current status and future directions.(Author abstract)(Report)

Markman, Howard J. ; Rhoades, Galena K.

The Journal of Marital and Family Therapy, Jan, 2012, Vol.38(1), p.169(32) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0194-472X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship education research: current status and future directions.(Author abstract)(Report)

Markman, Howard J. ; Rhoades, Galena K.

The Journal of Marital and Family Therapy, Jan, 2012, Vol.38(1), p.169(32) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0194-472X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship Education Research: Current Status and Future Directions

Markman, Howard J. ; Rhoades, Galena K.

Journal of Marital and Family Therapy, January 2012, Vol.38(1), pp.169-200 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0194-472X ; E-ISSN: 1752-0606 ; DOI: 10.1111/j.1752-0606.2011.00247.x

Toàn văn sẵn có

4
Relationship Education Research: Current Status and Future Directions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship Education Research: Current Status and Future Directions

Markman, Howard J. ; Rhoades, Galena K.

Journal of Marital and Family Therapy, 01/2012, Vol.38(1), pp.169-200 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2011.00247.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship education research: current status and future directions

Markman, Howard J ; Rhoades, Galena K

Journal of marital and family therapy, January 2012, Vol.38(1), pp.169-200 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1752-0606 ; PMID: 22283386 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1752-0606.2011.00247.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship Education Research: Current Status and Future Directions

Markman, Howard J ; Rhoades, Galena K

Journal of Marital and Family Therapy, January 2012, Vol.38(1), p.169 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0194-472X ; E-ISSN: 1752-0606 ; DOI: 10.1111/j.1752-0606.2011.00247.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...