skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the role of global conservation treaties in addressing contemporary threats to lions

Hodgetts, Timothy ; Lewis, Melissa ; Bauer, Hans ; Burnham, Dawn ; Dickman, Amy ; Macdonald, Ewan ; Macdonald, David ; Trouwborst, Arie

Biodiversity and Conservation, 2018, Vol.27(10), pp.2747-2765 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0960-3115 ; E-ISSN: 1572-9710 ; DOI: 10.1007/s10531-018-1567-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the role of global conservation treaties in addressing contemporary threats to lions

Hodgetts, Timothy ; Lewis, Melissa ; Bauer, Hans ; Burnham, Dawn ; Dickman, Amy ; Macdonald, Ewan ; Macdonald, David ; Trouwborst, Arie

Biodiversity and conservation, 2018, Vol.27(10), pp.2747-2765 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0960-3115 ; PMID: 30996533 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10531-018-1567-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the role of global conservation treaties in addressing contemporary threats to lions.(Report)

Hodgetts, Timothy ; Lewis, Melissa ; Bauer, Hans ; Burnham, Dawn ; Dickman, Amy ; Macdonald, Ewan ; Macdonald, David

Biodiversity and Conservation, 2018, Vol.27(10), p.2747(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-3115 ; DOI: 10.1007/s10531-018-1567-1

Toàn văn sẵn có

4
Improving the role of global conservation treaties in addressing contemporary threats to lions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the role of global conservation treaties in addressing contemporary threats to lions

Hodgetts, Timothy ; Lewis, Melissa ; Bauer, Hans ; Burnham, Dawn ; Dickman, Amy ; Macdonald, Ewan ; Macdonald, David ; Trouwborst, Arie

Biodiversity and Conservation, 8/2018, Vol.27(10), pp.2747-2765 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0960-3115 ; E-ISSN: 1572-9710 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10531-018-1567-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the role of global conservation treaties in addressing contemporary threats to lions

Hodgetts, Timothy ; Lewis, Melissa ; Bauer, Hans ; Burnham, Dawn ; Dickman, Amy ; Macdonald, Ewan A. ; Macdonald, David ; Trouwborst, Arie; Department European and International Public Law

Biodiversity and Conservation, 2018, Vol.27(10), pp.2747-2765 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0960-3115

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...