skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origo: causal inference by compression

Budhathoki, Kailash ; Vreeken, Jilles

Knowledge and Information Systems, Aug 2018, pp.285-307 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02191377 ; E-ISSN: 02193116 ; DOI: 10.1007/s10115-017-1130-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origo : causal inference by compression

Budhathoki, Kailash ; Vreeken, Jilles

Knowledge and Information Systems, 2018, Vol.56(2), pp.285-307 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-017-1130-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origo: causal inference by compression.(Report)

Budhathoki, Kailash ; Vreeken, Jilles

Knowledge and Information Systems, 2018, Vol.56(2), p.285(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0219-1377 ; DOI: 10.1007/s10115-017-1130-5

Toàn văn sẵn có

4
Origo: causal inference by compression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origo: causal inference by compression

Budhathoki, Kailash ; Vreeken, Jilles

Knowledge and Information Systems, 8/2018, Vol.56(2), pp.285-307 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10115-017-1130-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...