skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Global Grid
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global Grid

Chatzivasileiadis, Spyros ; Ernst, Damien ; Andersson, Göran

Renewable Energy, 9/2013, Vol.57, C, pp.372-383 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09601481 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2013.01.032

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global Grid

Chatzivasileiadis, Spyros ; Ernst, Damien ; Andersson, Göran

Renewable Energy, September 2013, Vol.57, pp.372-383 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-1481 ; E-ISSN: 1879-0682 ; DOI: 10.1016/j.renene.2013.01.032

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...