skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade liberalization, democratization, and technology adoption

Cervellati, Matteo ; Naghavi, Alireza ; Toubal, Farid

Journal of Economic Growth, 2018, Vol.23(2), pp.145-173 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1381-4338 ; E-ISSN: 1573-7020 ; DOI: 10.1007/s10887-018-9155-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade liberalization, democratization, and technology adoption

Cervellati, Matteo ; Naghavi, Alireza ; Toubal, Farid

Journal of Economic Growth, Jun 2018, Vol.23(2), pp.145-173 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13814338 ; E-ISSN: 15737020 ; DOI: 10.1007/s10887-018-9155-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade liberalization, democratization, and technology adoption

Cervellati, Matteo ; Naghavi, Alireza ; Toubal, Farid

Journal of Economic Growth, 2018, Vol.23(2), p.145(29) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1381-4338 ; DOI: 10.1007/s10887-018-9155-5

Toàn văn sẵn có

4
Trade liberalization, democratization, and technology adoption
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade liberalization, democratization, and technology adoption

Cervellati, Matteo ; Naghavi, Alireza ; Toubal, Farid

Journal of Economic Growth, 6/2018, Vol.23(2), pp.145-173 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1381-4338 ; E-ISSN: 1573-7020 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10887-018-9155-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...