skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Danh sách phiên bản: xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discrete mathematics and its applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics and its applications

Rosen Kenneth H.

Boston : WCB/McGraw-Hill, 1999. - (511 ROS 1999) - ISBN0072899050 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Discrete mathematics and its applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics and its applications

Rosen Kenneth H.

China : Mc Graw Hill; China Machine Press , 1998 - ISBN7111072545

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosen Kenneth H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...