skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few Associations Found between Mold and Other Allergen Concentrations in the Home versus Skin Sensitivity from Children with Asthma after Hurricane Katrina in the Head-Off Environmental Asthma in Louisiana Study

Grimsley, L. F ; Wildfire, J ; Lichtveld, M ; Kennedy, S ; El-Dahr, J. M ; Chulada, P. C ; Cohn, R ; Mitchell, H ; Thornton, E ; Mvula, M ; Sterling, Y ; Martin, W ; Stephens, K ; White, L; Brown, Mary Jean

International Journal of Pediatrics, 2012, Vol.2012, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-9740 ; E-ISSN: 1687-9759 ; DOI: 10.1155/2012/427358

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few Associations Found between Mold and Other Allergen Concentrations in the Home versus Skin Sensitivity from Children with Asthma after Hurricane Katrina in the Head-Off Environmental Asthma in Louisiana Study

Grimsley, L. F ; Wildfire, J ; Lichtveld, M ; Kennedy, S ; El-Dahr, J. M ; Chulada, P. C ; Cohn, R ; Mitchell, H ; Thornton, E ; Mvula, M ; Sterling, Y ; Martin, W ; Stephens, K ; White, L

International Journal of Pediatrics, 2012, Vol.2012 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1687-9740 ; E-ISSN: 1687-9759 ; DOI: 10.1155/2012/427358 ; PMCID: 3523147 ; PMID: 23304171

Toàn văn sẵn có

3
Few Associations Found between Mold and Other Allergen Concentrations in the Home versus Skin Sensitivity from Children with Asthma after Hurricane Katrina in the Head-Off Environmental Asthma in Louisiana Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few Associations Found between Mold and Other Allergen Concentrations in the Home versus Skin Sensitivity from Children with Asthma after Hurricane Katrina in the Head-Off Environmental Asthma in Louisiana Study

Grimsley, L. F. ; Wildfire, J. ; Lichtveld, M. ; Kennedy, S. ; El-Dahr, J. M. ; Chulada, P. C. ; Cohn, R. ; Mitchell, H. ; Thornton, E. ; Mvula, M. ; Sterling, Y. ; Martin, W. ; Stephens, K. ; White, L.

International Journal of Pediatrics, 2012, Vol.2012, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-9740 ; E-ISSN: 1687-9759 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2012/427358

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few Associations Found between Mold and Other Allergen Concentrations in the Home versus Skin Sensitivity from Children with Asthma after Hurricane Katrina in the Head-Off Environmental Asthma in Louisiana Study

Grimsley, L F ; Wildfire, J ; Lichtveld, M ; Kennedy, S ; El-Dahr, J M ; Chulada, P C ; Cohn, R ; Mitchell, H ; Thornton, E ; Mvula, M ; Sterling, Y ; Martin, W ; Stephens, K ; White, L

International journal of pediatrics, 2012, Vol.2012, pp.427358 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1687-9759 ; PMID: 23304171 Version:1 ; DOI: 10.1155/2012/427358

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few Associations Found between Mold and Other Allergen Concentrations in the Home versus Skin Sensitivity from Children with Asthma after Hurricane Katrina in the Head-Off Environmental Asthma in Louisiana Study

L. F. Grimsley ; J. Wildfire ; M. Lichtveld ; S. Kennedy ; J. M. El-Dahr ; P. C. Chulada ; R. Cohn ; H. Mitchell ; E. Thornton ; M. Mvula ; Y. Sterling ; W. Martin ; K. Stephens ; L. White

International Journal of Pediatrics, 01 January 2012, Vol.2012 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-9740 ; E-ISSN: 1687-9759 ; DOI: 10.1155/2012/427358

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...