skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-modal user interface combining eye tracking and hand gesture recognition

Kim, Hansol ; Suh, Kun ; Lee, Eui

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(3), pp.241-250 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-017-0242-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-modal user interface combining eye tracking and hand gesture recognition.(Report)

Kim, Hansol ; Suh, Kun Ha ; Lee, Eui Chul

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(3), p.241(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-017-0242-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...