skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalization of Human Rights Norms and Its Impact on Internally Displaced Kurds

Çelik, Ayşe Betûl ; Ayşe Betûl Çelik

Human Rights Quarterly, 1 August 2005, Vol.27(3), pp.969-997 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalization of human rights norms and its impact on internally displaced Kurds

Celik, Ayse Betul

Human Rights Quarterly, August, 2005, Vol.27(3), p.969-997 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalization of human rights norms and its impact on internally displaced Kurds

Celik, Ayse Betul

Human Rights Quarterly, August, 2005, Vol.27(3), p.969-997 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

4
Transnationalization of Human Rights Norms and Its Impact on Internally Displaced Kurds
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalization of Human Rights Norms and Its Impact on Internally Displaced Kurds

Celik, Ayse Betul

Human Rights Quarterly, 2005, Vol.27(3), pp.969-997 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1085-794X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/hrq.2005.0032

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...