skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEVC intra mode selection based on Rate Distortion (RD) cost and Sum of Absolute Difference (SAD)

Tariq, Junaid ; Kwong, Sam ; Yuan, Hui

Journal of Visual Communication and Image Representation, February 2016, Vol.35, pp.112-119 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2015.11.013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEVC intra mode selection based on Rate Distortion (RD) cost and Sum of Absolute Difference (SAD)

Tariq, Junaid ; Kwong, Sam ; Yuan, Hui

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2016, Vol.35, p.112(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-3203 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2015.11.013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEVC intra mode selection based on Rate Distortion (RD) cost and Sum of Absolute Difference (SAD).(Report)

Tariq, Junaid ; Kwong, Sam ; Yuan, Hui

Journal of Visual Communication and Image Representation, 2016, Vol.35, p.112 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-3203 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2015.11.013

Toàn văn sẵn có

4
HEVC intra mode selection based on Rate Distortion (RD) cost and Sum of Absolute Difference (SAD)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEVC intra mode selection based on Rate Distortion (RD) cost and Sum of Absolute Difference (SAD)

Tariq, Junaid ; Kwong, Sam ; Yuan, Hui

Journal of Visual Communication and Image Representation, 02/2016, Vol.35, C, pp.112-119 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10473203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvcir.2015.11.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...