skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geant4 Standard and Low Energy electromagnetic libraries

Ivanchenko, Vladimir ; Incerti, Sebastien

EPJ Web of Conferences, Vol.142 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 21016275 ; DOI: 10.1051/epjconf/201714201016

Toàn văn sẵn có

2
Geant4 Standard and Low Energy electromagnetic libraries
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geant4 Standard and Low Energy electromagnetic libraries

Ivanchenko, Vladimir ; Incerti, Sebastien; Battaglieri, M. ; Curciarello, F. ; Mandaglio, G. ; Raggi, M. ; Valente, P.

EPJ Web of Conferences, 2017, Vol.142, p.01016 [Tạp chí có phản biện]

EDP Sciences (via CrossRef)

E-ISSN: 2100-014X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201714201016

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geant4 Standard and Low Energy electromagnetic libraries

Ivanchenko Vladimir ; Incerti Sebastien

EPJ Web of Conferences, 01 January 2017, Vol.142, p.01016 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2100-014X ; DOI: 10.1051/epjconf/201714201016

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geant4 Standard and Low Energy electromagnetic libraries

Ivanchenko, Vladimir ; Incerti, Sebastien; Hep, Inspire (Editor)

EPJ Web Conf, 2017, Vol.142, p.01016 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1051/epjconf/201714201016

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...