skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the long way home U.S. tax evasion and offshore investments in U.S. equity and debt markets

Hanlon, Michelle; Maydew, Edward L ; Thornock, Jacob R

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2015, Vol.70(1), pp. 257-287 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the Long Way Home: U.S. Tax Evasion and Offshore Investments in U.S. Equity and Debt Markets.(Report)

Hanlon, Michelle ; Maydew, Edward L. ; Thornock, Jacob R.

Journal of Finance, 2015, Vol.70(1), p.257(31) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of repatriation tax costs on U.S. multinational investment

Hanlon, Michelle ; Lester, Rebecca ; Verdi, Rodrigo

Journal of Financial Economics, 2015, Vol.116(1), p.179(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-405X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the Long Way Home: U.S. Tax Evasion and Offshore Investments in U.S. Equity and Debt Markets

Hanlon, Michelle ; Maydew, Edward L. ; Thornock, Jacob R.

Journal of Finance, February 2015, Vol.70(1), pp.257-287 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-1082 ; E-ISSN: 1540-6261 ; DOI: 10.1111/jofi.12120

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the Long Way Home: U.S. Tax Evasion and Offshore Investments in U.S. Equity and Debt Markets

Hanlon, Michelle ; Maydew, Edward ; Thornock, Jacob

The Journal of Finance, Feb 2015, Vol.70(1), p.257 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00221082

Toàn văn sẵn có

6
Taking the Long Way Home: U.S. Tax Evasion and Offshore Investments in U.S. Equity and Debt Markets: Taking the Long Way Home
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the Long Way Home: U.S. Tax Evasion and Offshore Investments in U.S. Equity and Debt Markets: Taking the Long Way Home

Hanlon, Michelle ; Maydew, Edward L. ; Thornock, Jacob R.

The Journal of Finance, 02/2015, Vol.70(1), pp.257-287 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jofi.12120

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the Long Way Home: U.S. Tax Evasion and Offshore Investments in U.S. Equity and Debt Markets.(Report)

Hanlon, Michelle ; Maydew, Edward L. ; Thornock, Jacob R.

Journal of Finance, 2015, Vol.70(1), p.257(31) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1082 ; DOI: 10.1111/jofi.12120

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of repatriation tax costs on U.S. multinational investment

Hanlon, Michelle ; Lester, Rebecca ; Verdi, Rodrigo

Journal of Financial Economics, Apr 2015, Vol.116(1), p.179 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0304405X ; E-ISSN: 18792774

Toàn văn sẵn có

9
The effect of repatriation tax costs on U.S. multinational investment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of repatriation tax costs on U.S. multinational investment

Hanlon, Michelle ; Lester, Rebecca ; Verdi, Rodrigo

Journal of Financial Economics, 04/2015, Vol.116(1), pp.179-196 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0304405X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.12.004

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of repatriation tax costs on U.S. multinational investment

Hanlon, Michelle ; Lester, Rebecca ; Verdi, Rodrigo

Journal of Financial Economics, April 2015, Vol.116(1), pp.179-196 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-405X ; E-ISSN: 1879-2774 ; DOI: 10.1016/j.jfineco.2014.12.004

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of repatriation tax costs on US multinational investment

Hanlon, Michelle; Lester, Rebecca ; Verdi, Rodrigo

Journal of financial economics, 2015, Vol.116(1), pp. 179-196 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...