skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rates and patterns of gene duplication and loss in the human genome

Cotton, James A. ; Page, Roderic D. M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2005, Vol.272(1560), pp.277-283 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society Publishing

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: 10.1098/rspb.2004.2969

Toàn văn sẵn có

2
Rates and patterns of gene duplication and loss in the human genome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rates and patterns of gene duplication and loss in the human genome

Cotton, James A. ; Page, Roderic D. M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 02/07/2005, Vol.272(1560), pp.277-283 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2004.2969

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rates and patterns of gene duplication and loss in the human genome

Cotton, James A ; Page, Roderic D M

Proceedings. Biological sciences, 07 February 2005, Vol.272(1560), pp.277-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0962-8452 ; PMID: 15705552 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...