skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno economic systems and excessive consumption: a political economy of ‘pathological’ gambling

Reith, Gerda

British Journal of Sociology, December 2013, Vol.64(4), pp.717-738 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/1468-4446.12050

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno economic systems and excessive consumption: a political economy of 'pathological' gambling

Reith, Gerda

The British journal of sociology, December 2013, Vol.64(4), pp.717-38 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1468-4446 ; PMID: 24320073 Version:1 ; DOI: 10.1111/1468-4446.12050

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno economic systems and excessive consumption: a political economy of 'pathological' gambling

Reith, Gerda

The British Journal of Sociology, Dec, 2013, Vol.64(4), p.717(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-1315

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno economic systems and excessive consumption: a political economy of 'pathological' gambling

Reith, Gerda

The British Journal of Sociology, Dec, 2013, Vol.64(4), p.717(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-1315

Toàn văn không sẵn có

5
Techno economic systems and excessive consumption: a political economy of ‘pathological’ gambling: Techno economic systems and excessive consumption
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno economic systems and excessive consumption: a political economy of ‘pathological’ gambling: Techno economic systems and excessive consumption

Reith, Gerda

The British Journal of Sociology, 12/2013, Vol.64(4), pp.717-738 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-4446.12050

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno economic systems and excessive consumption: a political economy of 'pathological' gambling

Reith, Gerda

The British Journal of Sociology, Dec 2013, Vol.64(4), pp.717-738 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.1111/1468-4446.12050

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...