skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 3D localisation method in indoor environments for virtual reality applications

Song, Wei ; Liu, Liying ; Tian, Yifei ; Sun, Guodong ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, 2017, Vol.7(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-017-0120-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 3D localisation method in indoor environments for virtual reality applications

Song, Wei ; Liu, Liying ; Tian, Yifei ; Sun, Guodong ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, Oct 2017, Vol.7(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21921962 ; DOI: 10.1186/s13673-017-0120-7

Toàn văn sẵn có

3
A 3D localisation method in indoor environments for virtual reality applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 3D localisation method in indoor environments for virtual reality applications

Song, Wei ; Liu, Liying ; Tian, Yifei ; Sun, Guodong ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, 12/2017, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13673-017-0120-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 3D localisation method in indoor environments for virtual reality applications

Wei Song ; Liying Liu ; Yifei Tian ; Guodong Sun ; Simon Fong ; Kyungeun Cho

Human-Centric Computing and Information Sciences, 01 October 2017, Vol.7(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-017-0120-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...