skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the health risks of potentially toxic elements through wheat consumption in multi-industrial metropolis of Faisalabad, Pakistan

Abbas, Qumber ; Yousaf, Balal ; Liu, Guijian ; Zia-Ur-Rehman, Muhammad ; Ali, Muhammad Ubaid ; Munir, Mehr Ahmed Mujtaba ; Hussain, Syed Arif

Environmental science and pollution research international, December 2017, Vol.24(34), pp.26646-26657 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 28956229 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-017-0311-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the health risks of potentially toxic elements through wheat consumption in multi-industrial metropolis of Faisalabad, Pakistan.(Report)

Abbas, Qumber ; Yousaf, Balal ; Liu, Guijian ; Zia-Ur-Rehman, Muhammad ; Ali, Muhammad Ubaid ; Munir, Mehr Ahmed Mujtaba ; Hussain, Syed Arif

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(35), p.26646(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-017-0311-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the health risks of potentially toxic elements through wheat consumption in multi-industrial metropolis of Faisalabad, Pakistan

Abbas, Qumber ; Yousaf, Balal ; Liu, Guijian ; Zia-ur-Rehman, Muhammad ; Ali, Muhammad ; Munir, Mehr ; Hussain, Syed

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(34), pp.26646-26657 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-017-0311-9

Toàn văn sẵn có

4
Evaluating the health risks of potentially toxic elements through wheat consumption in multi-industrial metropolis of Faisalabad, Pakistan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the health risks of potentially toxic elements through wheat consumption in multi-industrial metropolis of Faisalabad, Pakistan

Abbas, Qumber ; Yousaf, Balal ; Liu, Guijian ; Zia-Ur-Rehman, Muhammad ; Ali, Muhammad Ubaid ; Munir, Mehr Ahmed Mujtaba ; Hussain, Syed Arif

Environmental Science and Pollution Research, 12/2017, Vol.24(34), pp.26646-26657 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-017-0311-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the health risks of potentially toxic elements through wheat consumption in multi-industrial metropolis of Faisalabad, Pakistan

Yousaf, Balal ; Liu, Guijian ; Zia-Ur-Rehman, Muhammad ; Hussain, Syed

Environmental Science and Pollution Research International, Dec 2017, Vol.24(34), pp.26646-26657 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-017-0311-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...