skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients

Stojanov, Vesna ; Radivojevic, Nenad ; Marjanovic, Marija ; Jakovljevic, Branko

Journal of the American Society of Hypertension, 2016, Vol.10(4), p.e69 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1933-1711 ; DOI: 10.1016/j.jash.2016.03.169

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients

Stojanov, Vesna ; Radivojevic, Nenad ; Marjanovic, Marija ; Jakovljevic, Branko

Journal of the American Society of Hypertension, April, 2016, Vol.10(4), p.e69 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1933-1711 ; DOI: 10.1016/j.jash.2016.03.169

Toàn văn sẵn có

3
Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients

Stojanov, Vesna ; Radivojević, Nenad ; Marjanović, Marija ; Jakovljević, Branko

Journal of the American Society of Hypertension, 04/2016, Vol.10(4), S, p.e69 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 19331711 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jash.2016.03.169

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes of lipid profile after three-month treatment with krill oil phospholipids in hypertensive patients

Stojanov, Vesna ; Radivojević, Nenad ; Marjanović, Marija ; Jakovljević, Branko

Journal of the American Society of Hypertension, April 2016, Vol.10(4), pp.e69-e69 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1933-1711 ; E-ISSN: 1878-7436 ; DOI: 10.1016/j.jash.2016.03.169

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...