skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for optical calibration of the BigBite hadron spectrometer

Mihovilovič, M. ; Širca, S. ; Allada, K. ; Anderson, B.D. ; Annand, J.R.M. ; Averett, T. ; Camsonne, A. ; Chan, R.W. ; Chen, J.-P. ; Chirapatpimol, K. ; de Jager, C.W. ; Gilad, S. ; Hamilton, D.J. ; Hansen, J.-O. ; Higinbotham, D.W. ; Huang, J. ; Jiang, X. ; Jin, G. ; Korsch, W. ; Lerose, J.J. ; Lindgren, R.A. ; Liyanage, N. ; Long, E. ; Michaels, R. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. ; Nelyubin, V. ; Norum, B.E. ; Piasetzky, E. ; Qian, X. ; Qiang, Y. ; Riordan, S. ; Ron, G. ; Rosner, G. ; Sawatzky, B. ; Shabestari, M. ; Shahinyan, A. ; Shneor, R. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. ; Watson, J.W. ; Zhang, Y.-W.

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 11 September 2012, Vol.686, pp.20-30 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0168-9002 ; DOI: 10.1016/j.nima.2012.04.085

Toàn văn sẵn có

2
Methods for optical calibration of the BigBite hadron spectrometer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for optical calibration of the BigBite hadron spectrometer

Mihovilovič, M. ; Širca, S. ; Allada, K. ; Anderson, B.D. ; Annand, J.R.M. ; Averett, T. ; Camsonne, A. ; Chan, R.W. ; Chen, J.-P. ; Chirapatpimol, K. ; de Jager, C.W. ; Gilad, S. ; Hamilton, D.J. ; Hansen, J.-O. ; Higinbotham, D.W. ; Huang, J. ; Jiang, X. ; Jin, G. ; Korsch, W. ; Lerose, J.J. ; Lindgren, R.A. ; Liyanage, N. ; Long, E. ; Michaels, R. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. ; Nelyubin, V. ; Norum, B.E. ; Piasetzky, E. ; Qian, X. ; Qiang, Y. ; Riordan, S. ; Ron, G. ; Rosner, G. ; Sawatzky, B. ; Shabestari, M. ; Shahinyan, A. ; Shneor, R. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. ; Watson, J.W. ; Zhang, Y.-W.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 9/2012, Vol.686, C, pp.20-30 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2012.04.085

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for Optical Calibration of the BigBite Hadron Spectrometer

Mihovilovic, M. ; Allada, K. ; Anderson, B. D. ; Annand, J. R. M. ; Averett, T. ; Camsonne, A. ; Chan, R. W. ; Chen, J. -P. ; Chirapatpimol, K. ; De Jager, C. W. ; Gilad, S. ; Hamilton, D. J. ; Hansen, J. -O. ; Higinbotham, D. W. ; Juang, J. ; Jiang, X. ; Jin, G. ; Korsch, W. ; Lerose, J. J. ; Lindgren, R. A. ; Liyanage, N. ; Long, E. ; Michaels, R. ; Moffit, B. ; Monaghan, P. ; Nelyubin, V. ; Norum, B. E. ; Piasetzky, E. ; Qian, X. ; Qiang, Y. ; Riordan, S. ; Ron, G. ; Rosner, G. ; Sawatzky, B. ; Shabestari, M. ; Shahinyan, A. ; Shneor, R. ; Sirca, S. ; Subedi, R. ; Sulkosky, V. ; Watson, J. W. ; Zhang, Y. -W.

Nucl. Instrum. and Meth. 686 (2012) 20-30 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1201.1442

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for Optical Calibration of the BigBite Hadron Spectrometer

M. Mihovilovic, K. Allada, B.D. Anderson, J.R.M. Annand, T. Averett, A. Camsonne, R.W. Chan, J.-P. Chen, K. Chirapatpimol, C.W. de Jager, S. Gilad, D.J. Hamilton, J.-O. Hansen, D.W. Higinbotham, J. Juang, X. Jiang, G. Jin, W. Korsch, J.J. Lerose, R.A. Lindgren, N. Liyanage, E. Long, R. Michaels, B. Moffit, P. Monaghan, V. Nelyubin, B.E. Norum, E. Piasetzky, X. Qian, Y. Qiang, S. Riordan, G. Ron, G. Rosner, B. Sawatzky, M. Shabestari, A. Shahinyan, R. Shneor, S. Sirca, R. Subedi, V. Sulkosky, J.W. Watson, B. Wojtsekhowski, Y.-W. Zhang; Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, VA (United States) (Corporate Author)

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, 01 September 2012, Vol.686 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2012.04.085

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods for Optical Calibration of the BigBite Hadron Spectrometer

Mihovilovic, M ; Allada, K ; Anderson, B ; Annand, J ; Averett, T ; Camsonne, A ; Chan, R ; Chirapatpimol, K ; de Jager, C ; Gilad, S ; Hamilton, D ; Higinbotham, D ; Juang, J ; Jiang, X ; Jin, G ; Korsch, W ; Lerose, J ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Long, E ; Michaels, R ; Moffit, B ; Monaghan, P ; Nelyubin, V ; Norum, B ; Piasetzky, E ; Qian, X ; Qiang, Y ; Riordan, S ; Ron, G ; Rosner, G ; Sawatzky, B ; Shabestari, M ; Shahinyan, A ; Shneor, R ; Sirca, S ; Subedi, R ; Sulkosky, V ; Watson, J; Watson, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 19, 2012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1016/j.nima.2012.04.085

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...