skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Game User Experience Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game User Experience Evaluation

Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Cao, Xiang (Editor) ; Gonzalez Calleros, Juan (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor)

Human–Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9783319159843 ; ISBN: 3319159844 ; E-ISBN: 9783319159850 ; E-ISBN: 3319159852 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15985-0

Toàn văn sẵn có

2
Game User Experience Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game User Experience Evaluation

Bernhaupt, Regina

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-319-15984-3 ; E-ISBN: 978-3-319-15985-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15985-0

Toàn văn sẵn có

3
Game User Experience Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game User Experience Evaluation

[edited ] Regina Bernhaupt

Dawsonera

ISBN10: 3319159844 ; ISBN13: 9783319159843 ; E-ISBN10: 3319159852 ; E-ISBN13: 9783319159850

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...