skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites.(Composites)

Shao, Jiaxing ; Li, Weiguo ; Wang, Ruzhuan ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Deng, Yong ; Zhang, Xianhe

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(8), p.6065(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1980-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites

Shao, Jiaxing ; Li, Weiguo ; Wang, Ruzhuan ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Deng, Yong ; Zhang, Xianhe ; Li, Ying ; Wang, Xiaorong

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(8), pp.6065-6079 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1980-y

Toàn văn sẵn có

3
Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature dependent compressive yield strength model for short fiber reinforced magnesium alloy matrix composites

Shao, Jiaxing ; Li, Weiguo ; Wang, Ruzhuan ; Tao, Yong ; Kou, Haibo ; Deng, Yong ; Zhang, Xianhe ; Li, Ying ; Wang, Xiaorong

Journal of Materials Science, 4/2018, Vol.53(8), pp.6065-6079 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1980-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...