skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids - a review.(Report)

Kim, Kwon - Rae ; Owens, Gary

Journal of Environmental Management, March-April, 2010, Vol.91(4), p.791(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids - a review

Kim , Kwon-Rae ; Owens , Gary

Journal of environmental management, 2010, Vol.91(4), pp.791-797 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

3
Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids – a review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids – a review

Kim, Kwon-Rae ; Owens, Gary

Journal of Environmental Management, 3/2010, Vol.91(4), pp.791-797 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014797 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.10.017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids – a review

Kim, Kwon-Rae ; Owens, Gary

Journal of Environmental Management, 2010, Vol.91(4), pp.791-797 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2009.10.017

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids--a review

Kim, Kwon-Rae ; Owens, Gary

Journal of environmental management, 2010, Vol.91(4), pp.791-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8630 ; PMID: 19939550 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2009.10.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...