skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fred Halliday, John Vincent and the idea of progress in International Relations

Cox, Michael ; Rengger, Nicholas

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2011.01019.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fred Halliday, John Vincent and the idea of progress in International Relations

Cox, Michael ; Rengger, Nicholas

International Affairs, Sept, 2011, Vol.87(5), p.1045(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

3
Fred Halliday, John Vincent and the idea of progress in International Relations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fred Halliday, John Vincent and the idea of progress in International Relations

Cox, Michael ; Rengger, Nicholas

International Affairs, 09/2011, Vol.87(5), pp.1045-1050 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2346.2011.01019.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...