skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Probabilistic Models Toward Controlling Smart-* Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Models Toward Controlling Smart-* Environments

Rocher, Gerald ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stephane

IEEE Access, 2017, Vol.5, pp.12338-12352 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2716105

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Models Toward Controlling Smart- Environments

Rocher, Gérald ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane

IEEE Access, 2017, Vol.5, pp.12338-12352 [Tạp chí có phản biện]

IEEE Journals & Magazines 

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2716105

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Models Towards Controlling Smart- Environments

Rocher, Gérald ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane

IEEE Access, 15 June 2017, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2716105

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...