skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to do and how to do it: action representations in tool use.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Massen, Cristina ; Sattler, Christine

Experimental Brain Research, April 1, 2012, Vol.218(2), p.227(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3003-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to do and how to do it: action representations in tool use.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Massen, Cristina ; Sattler, Christine

Experimental Brain Research, April 1, 2012, Vol.218(2), p.227(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3003-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to do and how to do it: action representations in tool use

Massen, Cristina ; Sattler, Christine

Experimental brain research, April 2012, Vol.218(2), pp.227-35 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 22271193 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3003-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to do and how to do it: action representations in tool use.(Report)

Massen, Cristina ; Sattler, Christine

Experimental Brain Research, April, 2012, Vol.218(2), p.227(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0014-4819

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to do and how to do it: action representations in tool use

Massen, Cristina ; Sattler, Christine

Experimental Brain Research, 2012, Vol.218(2), pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/s00221-012-3003-1

Toàn văn sẵn có

6
What to do and how to do it: action representations in tool use
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to do and how to do it: action representations in tool use

Massen, Cristina ; Sattler, Christine

Experimental Brain Research, 4/2012, Vol.218(2), pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00221-012-3003-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...