skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why does the cold war continue in the Third World?

Katz, Mark N.

Journal of Peace Research, Nov, 1990, Vol.27(4), p.353(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

2
Why Does the Cold War Continue in the Third World?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Does the Cold War Continue in the Third World?

Katz, M. N.

Journal of Peace Research, 11/01/1990, Vol.27(4), pp.353-357 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343390027004001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Does the Cold War Continue in the Third World?

Katz, Mark N

Journal of Peace Research, November 1990, Vol.27(4), pp.353-357 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343390027004001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...