skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the empowering and paradoxical relationship between social media and CSR activism

Boyd, D ; Mcgarry, Benjamin ; Clarke, Theresa

Journal of Business Research, Aug 2016, Vol.69(8), p.2739 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the empowering and paradoxical relationship between social media and CSR activism

Boyd, D. Eric ; Mcgarry, Benjamin Michael ; Clarke, Theresa B.

Journal of Business Research, 2016, Vol.69(8), p.2739(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.11.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the empowering and paradoxical relationship between social media and CSR activism.(Report)

Boyd, D. Eric ; Mcgarry, Benjamin Michael ; Clarke, Theresa B.

Journal of Business Research, 2016, Vol.69(8), p.2739 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.11.009

Toàn văn sẵn có

4
Exploring the empowering and paradoxical relationship between social media and CSR activism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the empowering and paradoxical relationship between social media and CSR activism

Boyd, D. Eric ; Mcgarry, Benjamin Michael ; Clarke, Theresa B.

Journal of Business Research, 08/2016, Vol.69(8), pp.2739-2746 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.11.009

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the empowering and paradoxical relationship between social media and CSR activism

Boyd, D. Eric ; Mcgarry, Benjamin Michael ; Clarke, Theresa B

Journal of Business Research, August 2016, Vol.69(8), pp.2739-2746 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.11.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...