skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogeographic origin of Helicobacter pylori is a determinant of gastric cancer risk.(Report)

De Sablet, Thibaut ; Piazuelo, M. Blanca ; Shaffer, Carrie L. ; Schneider, Barbara G. ; Asim, Mohammad ; Chaturvedi, Rupesh ; Bravo, Luis E. ; Sicinschi, Liviu A. ; Delgado, Alberto G. ; Mera, Robertino M. ; Israel, Dawn A. ; Romero - Gallo, Judith ; Peek, Richard M, Jr. ; Cover, Timothy L. ; Correa, Pelayo ; Wilson, Keith T.

Gut, Sept, 2011, Vol.60(9), p.1189(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0017-5749

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogeographic origin of Helicobacter pylori is a determinant of gastric cancer risk.(Report)

De Sablet, Thibaut ; Piazuelo, M. Blanca ; Shaffer, Carrie L. ; Schneider, Barbara G. ; Asim, Mohammad ; Chaturvedi, Rupesh ; Bravo, Luis E. ; Sicinschi, Liviu A. ; Delgado, Alberto G. ; Mera, Robertino M. ; Israel, Dawn A. ; Romero - Gallo, Judith ; Peek, Richard M, Jr. ; Cover, Timothy L. ; Correa, Pelayo ; Wilson, Keith T.

Gut, Sept, 2011, Vol.60(9), p.1189(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0017-5749

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogeographic origin of Helicobacter pylori is a determinant of gastric cancer risk

de Sablet, Thibaut ; Piazuelo, M Blanca ; Shaffer, Carrie L ; Schneider, Barbara G ; Asim, Mohammad ; Chaturvedi, Rupesh ; Bravo, Luis E ; Sicinschi, Liviu A ; Delgado, Alberto G ; Mera, Robertino M ; Israel, Dawn A ; Romero-Gallo, Judith ; Peek, Richard M ; Cover, Timothy L ; Correa, Pelayo ; Wilson, Keith T

Gut, 25 September 2011, Vol.60(9), p.1189 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gut.2010.234468 ; PMID: 21357593

Toàn văn sẵn có

4
Phylogeographic origin of Helicobacter pylori is a determinant of gastric cancer risk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogeographic origin of Helicobacter pylori is a determinant of gastric cancer risk

de Sablet, T. ; Piazuelo, M. B. ; Shaffer, C. L. ; Schneider, B. G. ; Asim, M. ; Chaturvedi, R. ; Bravo, L. E. ; Sicinschi, L. A. ; Delgado, A. G. ; Mera, R. M. ; Israel, D. A. ; Romero-Gallo, J. ; Peek, R. M. ; Cover, T. L. ; Correa, P. ; Wilson, K. T.

Gut, 09/01/2011, Vol.60(9), pp.1189-1195 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0017-5749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gut.2010.234468

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogeographic origin of Helicobacter pylori is a determinant of gastric cancer risk

De Sablet, Thibaut ; Piazuelo, M Blanca ; Shaffer, Carrie L ; Schneider, Barbara G ; Asim, Mohammad ; Chaturvedi, Rupesh ; Bravo, Luis E ; Sicinschi, Liviu A ; Delgado, Alberto G ; Mera, Robertino M ; Israel, Dawn A ; Romero-Gallo, Judith ; Peek, Richard M ; Cover, Timothy L ; Correa, Pelayo ; Wilson, Keith T

Gut, September 2011, Vol.60(9), pp.1189-95 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1468-3288 ; PMID: 21357593 Version:1 ; DOI: 10.1136/gut.2010.234468

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...