skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CrysP: multi-faceted activity-infused presence in emerging social networks

Saguna, Saguna ; Zaslavsky, Arkady ; Chakraborty, Dipanjan; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Smart spaces and next generation Wired/Wireless networking: third Conference on Smart Spaces, ruSMART 2010, and 10th international conference, NEW2AN 2010, St. Petersburg, Russia, August 23-25, 2010 ; proceedings, 2010, pp. 50-61 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-14890-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-14891-0_5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CrysP: multi-faceted activity-infused presence in emerging social networks

Saguna, Saguna ; Zaslavsky, Arkady ; Chakraborty, Dipanjan

Smart spaces and next generation Wired/Wireless networking: third Conference on Smart Spaces, ruSMART 2010, and 10th international conference, NEW2AN 2010, St. Petersburg, Russia, August 23-25, 2010 ; proceedings, pp.50-61 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

Series ISSN: 0302-9743 ; ISSN: 0302-9743 ; ISSN: 0302-9743 ; DOI: 10.1007/978-3-642-14891-0_5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...