skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novos paradigmas e velhos discursos: analisando processos de adolescentes em conflito com a lei New paradigms and old discourses: analyzing proceedings of adolescents in conflict with the law

Alexsandra Tomazelli Sartório ; Edinete Maria Rosa

Serviço social e sociedade, 01 September 2010, Issue 103, pp.554-575

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0101-6628 ; E-ISSN: 2317-6318 ; DOI: 10.1590/S0101-66282010000300008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novos paradigmas e velhos discursos: analisando processos de adolescentes em conflito com a lei

Sartório, Alexsandra Tomazelli ; Rosa, Edinete Maria

Serviço Social & Sociedade, 01 September 2010, Issue 103, pp.554-575

SciELO

ISSN: 2317-6318 ; E-ISSN: 2317-6318 ; DOI: 10.1590/S0101-66282010000300008

Truy cập trực tuyến

3
Novos paradigmas e velhos discursos: analisando processos de adolescentes em conflito com a lei
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novos paradigmas e velhos discursos: analisando processos de adolescentes em conflito com a lei

Sartório, Alexsandra Tomazelli ; Rosa, Edinete Maria

Serviço Social & Sociedade, 09/2010, Issue 103, pp.554-575

CrossRef

E-ISSN: 0101-6628 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-66282010000300008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...