skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation

Sadeghi, J. ; Pourhassan, B. ; Asadi, A.

The European Physical Journal C, 2014, Vol.74(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2680-7

Toàn văn sẵn có

2
Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation

Sadeghi, J. ; Pourhassan, B. ; Asadi, A.

The European Physical Journal C, 1/2014, Vol.74(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-013-2680-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation

Sadeghi, J. ; Pourhassan, B. ; Asadi, A.

Eur. Phys. J. C 74 (2014) 2680 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1209.1235

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation

Sadeghi, J ; Pourhassan, B ; Asadi, A; Asadi, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 3, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2680-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of string black hole with hyperscaling violation

Sadeghi, J.

European Physical Journal C, 23 January 2014, Vol.74(1) [Tạp chí có phản biện]

SCOAP3 Journals

ISSN:1434-6044 ; DOI:10.1140/epjc/s10052-013-2680-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...