skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Neo-Marxist Aesthetics (Book Review)

Jones, Michael T.

New German Critique, 1 April 1976, Issue, pp.180-186 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0094033X ; E-ISSN: 15581462 ; DOI: 10.2307/487729

Toàn văn sẵn có

2
Assessing Neo-Marxist Aesthetics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Neo-Marxist Aesthetics

Jones, Michael T. ; Paetzold, Heinz

New German Critique, 21/1976, Issue 8, p.180 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0094033X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/487729

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing Neo-Marxist Aesthetics (Book Review)

Jones, Michael T.

New German Critique, 1 April 1976, Issue, pp.180-186 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0094033X ; E-ISSN: 15581462 ; DOI: 10.2307/487729

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...