skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms and complexity of enumerating minimal precursor sets in genome-wide metabolic networks

Acuña, Vicente ; Milreu, Paulo Vieira ; Cottret, Ludovic ; Marchetti-Spaccamela, Alberto ; Stougie, Leen ; Sagot, Marie-France; Sagot, Marie-France (Editor)

Bioinformatics, 01 October 2012, Vol.28(19), pp.2474-2483 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bts423

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms and complexity of enumerating minimal precursor sets in genome-wide metabolic networks

Acuña, Vicente ; Milreu, Paulo Vieira ; Cottret, Ludovic ; Marchetti - Spaccamela, Alberto ; Stougie, Leen ; Sagot, Marie - France

Bioinformatics, 2012, Vol. 28(19), pp.2474-2483 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bts423

Toàn văn sẵn có

3
Algorithms and complexity of enumerating minimal precursor sets in genome-wide metabolic networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms and complexity of enumerating minimal precursor sets in genome-wide metabolic networks

Acuna, V. ; Milreu, P. V. ; Cottret, L. ; Marchetti-Spaccamela, A. ; Stougie, L. ; Sagot, M.-F.

Bioinformatics, 10/01/2012, Vol.28(19), pp.2474-2483 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/bts423

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithms and complexity of enumerating minimal precursor sets in genome-wide metabolic networks

Acuña, Vicente ; Milreu, Paulo Vieira ; Cottret, Ludovic ; Marchetti-Spaccamela, Alberto ; Stougie, Leen ; Sagot, Marie-France

Bioinformatics (Oxford, England), 01 October 2012, Vol.28(19), pp.2474-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 22782547 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...