skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution Patterns and Potential Sources of Heavy Metals in Soils of a Crude Oil-Polluted Region in China

Fu, Xiao-Wen ; Wang, Deng-Ge ; Ren, Xiao-Hua ; Cui, Zhao-Jie

Pedosphere, August 2014, Vol.24(4), pp.508-515 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(14)60037-0

Toàn văn sẵn có

2
Spatial Distribution Patterns and Potential Sources of Heavy Metals in Soils of a Crude Oil-Polluted Region in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution Patterns and Potential Sources of Heavy Metals in Soils of a Crude Oil-Polluted Region in China

Fu, Xiao-Wen ; Wang, Deng-Ge ; Ren, Xiao-Hua ; Cui, Zhao-Jie

Pedosphere, 08/2014, Vol.24(4), pp.508-515 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10020160 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(14)60037-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...