skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incidence and Prognosis of Pericarditis After ST-Elevation Myocardial Infarction (from the Acute Coronary Syndrome Israeli Survey 2000 to 2013 Registry Database)

Lador, Adi ; Hasdai, David ; Mager, Aviv ; Porter, Avital ; Goldenberg, Ilan ; Shlomo, Nir ; Vorobeichik, Dina ; Beigel, Roy ; Kornowski, Ran ; Iakobishvili, Zaza

The American Journal of Cardiology, 15 March 2018, Vol.121(6), pp.690-694 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.12.006

Toàn văn sẵn có

2
Incidence and Prognosis of Pericarditis After ST-Elevation Myocardial Infarction (from the Acute Coronary Syndrome Israeli Survey 2000 to 2013 Registry Database)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incidence and Prognosis of Pericarditis After ST-Elevation Myocardial Infarction (from the Acute Coronary Syndrome Israeli Survey 2000 to 2013 Registry Database)

Lador, Adi ; Hasdai, David ; Mager, Aviv ; Porter, Avital ; Goldenberg, Ilan ; Shlomo, Nir ; Vorobeichik, Dina ; Beigel, Roy ; Kornowski, Ran ; Iakobishvili, Zaza

The American Journal of Cardiology, 03/2018, Vol.121(6), pp.690-694 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00029149 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2017.12.006

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incidence and Prognosis of Pericarditis After ST-Elevation Myocardial Infarction (from the Acute Coronary Syndrome Israeli Survey 2000 to 2013 Registry Database)

Lador, Adi ; Hasdai, David ; Mager, Aviv ; Porter, Avital ; Goldenberg, Ilan ; Shlomo, Nir ; Vorobeichik, Dina ; Beigel, Roy ; Kornowski, Ran ; Iakobishvili, Zaza

The American journal of cardiology, 15 March 2018, Vol.121(6), pp.690-694 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1913 ; PMID: 29370922 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.12.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...