skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation of heavy metals and bacteria in cow dung after vermicomposting by the earthworm, Eisenia fetida

Wang, Yong ; Han, Wei ; Wang, Xiaoyun ; Chen, Hongmei ; Zhu, Fen ; Wang, Xiaoping ; Lei, Chaoliang

Bioresource Technology, 2017, Vol.245, p.411(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.08.118

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation of heavy metals and bacteria in cow dung after vermicomposting by the earthworm, Eisenia fetida.(Report)

Wang, Yong ; Han, Wei ; Wang, Xiaoyun ; Chen, Hongmei ; Zhu, Fen ; Wang, Xiaoping ; Lei, Chaoliang

Bioresource Technology, 2017, Vol.245, p.411 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.08.118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation of heavy metals and bacteria in cow dung after vermicomposting by the earthworm, Eisenia fetida

Wang, Yong ; Han, Wei ; Wang, Xiaoyun ; Chen, Hongmei ; Zhu, Fen ; Wang, Xiaoping ; Lei, Chaoliang

Bioresource technology, December 2017, Vol.245(Pt A), pp.411-418 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 28898838 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.08.118

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...