skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare

Shahabi, Shohreh ; Fazlalizadeh, Hooman ; Stedman, Jennifer ; Chuang, Linus ; Shariftabrizi, Ahmad ; Ram, Regina

Health policy, 2015, Vol.119(10), p.1309(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-8510

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare

Shahabi, Shohreh ; Fazlalizadeh, Hooman ; Stedman, Jennifer ; Chuang, Linus ; Shariftabrizi, Ahmad ; Ram, Regina

Health policy, Oct, 2015, Vol.119(10), p.1309(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-8510

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare

Shahabi, Shohreh ; Fazlalizadeh, Hooman ; Stedman, Jennifer ; Chuang, Linus ; Shariftabrizi, Ahmad ; Ram, Regina

Health policy, October 2015, Vol.119(10), pp.1309-1318 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0168-8510 ; DOI: 10.1016/j.healthpol.2015.08.012

Toàn văn sẵn có

4
The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare

Shahabi, Shohreh ; Fazlalizadeh, Hooman ; Stedman, Jennifer ; Chuang, Linus ; Shariftabrizi, Ahmad ; Ram, Regina

Health Policy, 10/2015, Vol.119(10), pp.1309-1318 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01688510 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare

Shahabi, Shohreh ; Fazlalizadeh, Hooman ; Stedman, Jennifer ; Chuang, Linus ; Shariftabrizi, Ahmad ; Ram, Regina

Health policy (Amsterdam, Netherlands), October 2015, Vol.119(10), pp.1309-18 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1872-6054 ; PMID: 26344426 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.healthpol.2015.08.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...