skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participação, cultura política e cidades

Fedozzi, Luciano ; Martins, André Luis Borges ; Nogueira, Fernando ; Corrêa, Gilson Pianta César ; Pontes, João ; Cruz, Milton ; Borba, Sheila

Sociologias, 01 August 2012, Vol.14(30), pp.14-44 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000200002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participação, cultura política e cidades

Luciano Fedozzi ; André Luis Borges Martins ; Fernando Nogueira ; Gilson Pianta César Corrêa ; João Pontes ; Milton Cruz ; Sheila Borba

Sociologias, 01 August 2012, Vol.14(30), pp.14-44 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1517-4522 ; E-ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000200002

Toàn văn sẵn có

3
Participação, cultura política e cidades
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participação, cultura política e cidades

Fedozzi, Luciano ; Martins, André Luis Borges ; Nogueira, Fernando ; Corrêa, Gilson Pianta César ; Pontes, João ; Cruz, Milton ; Borba, Sheila

Sociologias, 08/2012, Vol.14(30), pp.14-44 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222012000200002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...