skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneity in dynamic capability configurations: Equifinality and strategic performance

Gelhard, Carsten ; Vondelft, Stephan ; Gudergan, Siegfried

Journal of Business Research, Nov 2016, Vol.69(11), p.5272 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneity in dynamic capability configurations equifinality and strategic performance

Gelhard, Carsten; Delft, Stephan Von ; Gudergan, Siegfried P

Journal of business research : JBR, 2016, Vol.69(11), pp. 5272-5279 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneity in dynamic capability configurations: Equifinality and strategic performance

Gelhard, Carsten ; Von Delft, Stephan ; Gudergan, Siegfried P.

Journal of Business Research, 2016, Vol.69(11), p.5272(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.04.124

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneity in dynamic capability configurations: Equifinality and strategic performance

Gelhard, Carsten ; Von Delft, Stephan ; Gudergan, Siegfried P.

Journal of Business Research, November 2016, Vol.69(11), pp.5272-5279 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.04.124

Toàn văn sẵn có

5
Heterogeneity in dynamic capability configurations: Equifinality and strategic performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterogeneity in dynamic capability configurations: Equifinality and strategic performance

Gelhard, Carsten ; Von Delft, Stephan ; Gudergan, Siegfried P.

Journal of Business Research, 11/2016, Vol.69(11), pp.5272-5279 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.124

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...