skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the Antianginal Efficacy of Acebutolol and Propranolol: A Multicenter, Randomized, Double-blind Placebo-controlled Study

Dibianco, N., Robert ; Singh, M., Steven ; Shah, Carter, Pravin ; Newton, R., G. ; Miller, Bortz, Richard ; Nahormek, R., Patricia ; Costello, S., Rebecca ; Laddu, D., Taul ; Gottdiener, L., John ; Fletcher, L., Ross ; Cockrell, L., James

Circulation, 1982, Vol.65(6), pp.1119-1128 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

2
Comparison of the antianginal efficacy of acebutolol and propranolol. A multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled study.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the antianginal efficacy of acebutolol and propranolol. A multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled study.

Dibianco, R ; Singh, S N ; Shah, P M ; Newton, G C ; Miller, R R ; Nahormek, P ; Costello, R B ; Laddu, A R ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D

Circulation, 06/1982, Vol.65(6), pp.1119-1128 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.65.6.1119

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the antianginal efficacy of acebutolol and propranolol. A multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled study

Dibianco, R ; Singh, S N ; Shah, P M ; Newton, G C ; Miller, R R ; Nahormek, P ; Costello, R B ; Laddu, A R ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D

Circulation, June 1982, Vol.65(6), pp.1119-28 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6804109 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...