skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of semantic abstractness and perceptual category in processing speech accompanied by gestures

Nagels, Arne ; Chatterjee, Anjan ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Frontiers in behavioral neuroscience, 2013, Vol.7, pp.181 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1662-5153 ; PMID: 24391560 Version:1 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2013.00181

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of semantic abstractness and perceptual category in processing speech accompanied by gestures

Arne Enagels ; Anjan Echatterjee ; Tilo Ekircher ; Benjamin Estraube

Frontiers in Behavioral Neuroscience, 01 December 2013, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2013.00181

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of semantic abstractness and perceptual category in processing speech accompanied by gestures

Nagels, Arne ; Chatterjee, Anjan ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Frontiers in Behavioral Neuroscience, Dec 18, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2013.00181

Toàn văn sẵn có

4
The role of semantic abstractness and perceptual category in processing speech accompanied by gestures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of semantic abstractness and perceptual category in processing speech accompanied by gestures

Nagels, Arne ; Chatterjee, Anjan ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2013, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fnbeh.2013.00181

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...